Pokročilá analýza dát v Power BI pre analytikov a controlling

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami a so vzorcami v Exceli. Ideálne je ovládať aspoň základy práce s PowerPivotom alebo Power BI.

Cieľ kurzu: Naučiť sa využívať na maximum analytickú silu Power BI a PowerPivotu pre vysoko pokročilé analýzy. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX, zabudovanom v PowerPivote a Power BI. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti PowerPivotu a Power BI na rôzne pokročilé, ale aj neštandardné analýzy.

Toto je naozaj pokročilý kurz PowerPivotu, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to odborník so 4-ročnou praxou v Power BI a 9-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie PowerPivotu a Power BI. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

21. – 22.1.2019, Bratislava

21. – 22.3.2019, Bratislava

16. – 17.5.2019, Bratislava

20. – 21.6.2019, Bratislava

Cena: 397 EUR bez DPH

Obsah kurzu:

Analytická funkcionalita PowerPivotu

 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Hierarchie dát – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Rozkliknutie na detailné dáta
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy

Vzorce v jazyku DAX pre PowerPivot

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Operátory v jazyku DAX
 • Dátové typy v PowerPivote a rozdiely oproti Excelu
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Filtrovacie, vyhodnocovacie a štatistické funkcie – prehľad
 • Funkcie Time Intelligence – prehľad
 • Funkcia FORMAT – vlastný formát výstupu

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Execution Context, Filter Context a Row Context
 • Zmena oblasti počítania cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami

Ostatné analytické techniky

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia PowerPivotu
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • Sledovanie plánovaného vs. reálneho stavu
 • Premenné jazyka DAX (od Excelu 2016)
Pokročilé analytické techniky
 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Univerzálne grafy
 • Obrázkové slicery (rýchle filtre)
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Použitie CUBE funkcií voči PowerPivotu
 • Použitie jazyka MDX voči PowerPivotu
 • Kalkulácie pomocou hierarchií